หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อที่จะสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาการ และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมแก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 เวลา 06:29 น.)